Pt Vishnu Bhatkhande samaroh 1

Pt Vishnu Narayan Bhatkhande Smruti samaroh, at Ravindra Bhawan Bhopal